Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím níže s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správcem?

Jsem Mgr. Alena Rajnochová, IČO: 11948752, bytem Zadní luhy 255, 76302 Zlín, Louky. Provozuji webovou stránku alenarajnochova.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu.

Kontaktní údaje

Pokud se na mne budete chtít v průběhu zpracování osobních údajů obrátit, můžete mne kontaktovat na telefonním čísle 737 910 114 nebo na e-mail info@alenarajnochova.cz.

Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů („GDPR“¨), a tedy že budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, jimiž plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů. Umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o zpracování osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to pro naplnění těchto účelů:

● Poskytování služeb, plnění smlouvy: vaše osobní údaje v rozsahu – e-mail, jméno a příjmení nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, dodání služeb, úhrada platby).

● Vedení účetnictví: jste-li zákazníky (je-li s vámi uzavřena smlouva), vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

● Marketing, zasílání novinek: vaše osobní údaje (e-mail, jméno a pohlaví), využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení souvisejících s objednanou službou. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás mé novinky zajímají. Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám novinky jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

● Pokročilý marketing na základě souhlasu: pouze na základě vašeho souhlasu vám mohu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku. V rámci pokročilého marketingu sleduji rovněž, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte. Souhlas lze samozřejmě kdykoli odvolat.

● Fotografická dokumentace z živé akce nebo vámi zaslané fotografie: Fotografie na základě vašeho souhlasu mohu používat pro vlastní propagaci.

Kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu zpřístupněny:

(i) zpracovateli – provozovateli portálu, jehož prostřednictvím jsou osobní údaje získávány;

(ii) osobám zpracovávajícím účetnictví Správce;

(iii) právnímu zástupci v souvislosti s řešením případných právních sporů plynoucích ze smlouvy.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje získané na základě smlouvy jsou ukládány po dobu 4 let ode dne ukončení závazku ze smlouvy. V případě delších promlčecích lhůt jsou údaje uchovávány po dobu 1 roku od uplynutí promlčecí doby. Účetní doklady obsahující osobní údaje jsou uchovávány po dobu stanovenou zákonem o účetnictví. Osobní údaje získané na základě souhlasu jsou uchovávány po dobu trvání souhlasu nebo do okamžiku ukončení činnosti Správce.

Jaká máte práva?

V souladu s nařízením o GDPR a prováděcími předpisy máte následující práva:

a) právo na přístup. Máte právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, máte právo získat přístup k těmto údajům a můžete požadovat informace v rozsahu uvedeném v čl. 13 odst. 1. GDPR.

b) právo na opravu a výmaz. Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů a může požadovat vymazání osobních údajů, které se Vás týkají. Povinnost provést výmaz nevzniká, nejsou-li současně splněny podmínky dle čl. 17 odst. 1 GDPR. Správce zejména není povinen osobní údaje vymazat v rozsahu, v jakém jsou potřebné pro plnění závazků.

c) právo na omezení zpracování. Máte právo požadovat omezení zpracování osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 odst. 1 GDPR.

d) právo vznést námitku proti zpracování. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zpracování prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci či v případě zpracování pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany.

e) právo odvolat souhlas se zpracováním údajů. Svůj souhlas se zpracováním můžete kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

f) právo na přenositelnost údajů. Jsou-li údaje zpracovávány automatizovaně, máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Ke dni vydání těchto zásad nezpracovávám údaje automatizovaně.

g) právo podat stížnost. V případě podezření na porušení GDPR v souvislosti se zpracováním osobních údajů můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem Správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly moje vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. Zavazuji se, že vaše osobní údaje nebudu předávat třetím osobám.