1. Obecná ustanovení

1.1 Poskytovatelem poradenských, konzultačních služeb a vzdělávacích akcí je Mgr. Alena Rajnochová, IČO: 11948752, bytem Zadní luhy 255, 76302 Zlín, Louky, jednající v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel“); není plátce DPH. Adresa pro doručování je shodná s výše uvedenou adresou. Pro běžnou komunikaci, případné podněty, reklamace či stížnosti je k dispozici e-mail: info@alenarajnochova.cz.

1.2 Klientem je fyzická či právnická osoba, která si objednala služby Poskytovatele (dále jen „Klient“).

1.3 Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která objednává služby mimo souvislost s vlastní podnikatelskou činností (dále jen „Spotřebitel“).

2. Vymezení služeb

2.1 Poradenské a konzultační služby

Při poskytnutí poradenských a konzultačních služeb poskytovatel klientovi napomáhá dosahovat klientem zvolených cílů. Poskytnutí služby probíhá formou rozhovorů; spolupráce je výhradně poradenského a konzultačního charakteru v oblasti osobního rozvoje, nejedná se o psychologické poradenství.

Předpokládaná doba spolupráce, počet a délka jednotlivých setkání a jejich forma (osobně/on-line/telefonicky) se stanovuje individuálně, s ohledem na definici cílů. Dohoda je uzavřena před prvním setkáním. Setkání proběhne/nou dle vzájemné dohody obou stran v předem stanoveném termínu. V případě potřeby lze termín či čas setkání změnit, a to nejpozději 2 hodiny před termínem schůzky. Strany se mohou dohodnout na prodloužení spolupráce. Strany se mohou dohodnout na úhradě určitého počtu setkání najednou.

Klient bere na vědomí, že požadovaného účelu a výsledku může být dosaženo pouze jeho aktivní účastí a zapojením. Poskytovatel je odpovědný za poskytnutí maximální podpory klientovi a využití svého veškerého know-how k tomu, aby klient dosáhl požadovaných změn a stanovených cílů, za jejich skutečné dosažení klientem však nemůže převzít odpovědnost.

Poskytovatel i klient mají právo ukončit poskytování poradenských a konzultačních služeb dříve než v dohodnutém termínu, a to na základě vzájemné dohody, a to nejpozději 1 týden před sjednaným termínem příštího setkání. 

Poplatek je stanoven v dohodě a je splatný převodem oproti vystavenému dokladu. Klient se zavazuje uhradit dohodnutou cenu, a to způsobem a ve lhůtě, které byly dohodnuty s poskytovatelem.

Poskytovatel bere na vědomí, že je vázán mlčenlivostí vůči klientovi a nebude žádným způsobem poskytovat informace o průběhu a výsledcích setkání, pokud k tomu klient výslovně nedá souhlas. Poskytovatel a klient si je vědom toho, že informace nemohou zůstat důvěrné v případech, na které se váže oznamovací povinnost (např. nelegální činnost, pokud to vyžaduje zákon na základě platného soudního příkazu nebo předvolání, bezprostředně hrozící či pravděpodobné nebezpečí ohrožení sebe nebo ostatních atp.). Tam, kde je přiměřený důvod se domnívat, že se jedná o některou z výše zmíněných okolností, bude poskytovatel povinen informovat příslušné úřady.

Poskytovatel se řídí Etickým kodexem ICF | ICF ČR (coachfederation.cz).

2.2 Vzdělávací akce

Při poskytnutí vzdělávacích služeb poskytovatel klientovi předává informace a poznatky z teorie i praxe s využitím vhodných metodických postupů a technik.

Vzdělávací akce probíhají osobně či on-line formou, přičemž bližší informace jsou uváděny na webovém rozhraní u jednotlivých vzdělávacích akcí. Po přihlášení se klient zavazuje uhradit dohodnutou cenu, a to způsobem a ve lhůtě, které byly uvedeny poskytovatelem. Pro vzdělávací akce tvořené dle požadavků klienta platí obdobné podmínky jako v bodu 2.1 – bližší požadavky a podmínky jsou dohodnuty předem a je uzavřena dohoda.

Vzdělávací akce bude uskutečněna dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednaných. Klient má právo absolvovat vzdělávací akci za podmínky řádné úhrady celé ceny za vzdělávací akci.

Poskytovatel je oprávněn změnit jednostranně podmínky vzdělávací akce např. osobu vyučujícího lektora, čas jednotlivých lekcí, místo konání v rámci stejného města či obce, přičemž je povinen o tom Klienta vyrozumět. Závazky mezi Klientem a Poskytovatelem tím nejsou dotčeny. Poskytovatel odpovídá za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel kurzu.

Vzdělávací akce se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Poskytovatelem – při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci si Poskytovatel vyhrazuje právo na zrušení vzdělávací akce.  V takovém případě se Poskytovatel zavazuje všechny přihlášené účastníky včas informovat.

Na vzdělávací akci je možné na místo Klienta vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůže Klient vzdělávací akce zúčastnit, a to pouze po předchozí dohodě s Poskytovatelem, který posoudí, zda je to vzhledem k obsahu vzdělávací akce přípustné a možné.

Veškeré informace, písemné materiály, zvukové záznamy, použité techniky a metody předávané Poskytovatelem či vyučujícím lektorem jsou určeny výhradně pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých Klientů. Není dovoleno je bez vědomí a písemného souhlasu Poskytovatele jakkoliv šířit, sdělovat či předávat třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat.

Klient je v celém průběhu vzdělávací akce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý účastník včetně vyučujícího lektora je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším Klientům svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání vzdělávací akce.

Klienti jsou povinni při účasti na vzdělávací akci nenarušovat její průběh. Poskytovatel nebo vyučující lektor je oprávněn Klienta vyloučit z účasti v případě, že Klient nerespektuje obchodní podmínky Poskytovatele a v důsledku toho jakkoliv poškozuje průběh či obsah vzdělávací akce, ostatní Klienty, Poskytovatele či vyučujícího lektora anebo v případě, že průběh akce narušuje nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití lidí např. opakované vyrušování, účast pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, urážky lektorů či ostatních účastníků akce). V případě vyloučení Klienta ze vzdělávací akce nemá Klient nárok na vrácení již zaplacené ceny za vzdělávací akci, a to ani její části.

V případě zrušení vzdělávací akce ze strany Poskytovatele, je Klientovi vrácena zpět již zaplacená cena za vzdělávací akci, a to do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení akce, pokud nebude výslovně dohodnuto použití platby na jinou vzdělávací akci či službu poskytovanou Poskytovatelem. Nebude-li dohodnuto jinak, bude platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata.  V případě zrušení vzdělávací akce ze strany Klienta je mu zaplacená cena za vzdělávací akci vrácena pouze v případě zrušení účasti nejpozději 1 týden před zahájením vzdělávací akce. V případě pozdějšího zrušení účasti je uhrazená částka nevratná.

3. Závěrečná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky mohou být Poskytovatelem jednostranně měněny. Pro Klienta je vždy platný text všeobecných obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky či podepsání dohody.